اطلاعیه شماره 1 مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

ضمن عرض سلام و تشکر از حضور صمیمانه همکارن محترم هیات علمی به استحضار می رساند:

پیرو رای گیری در مجمع عمومی مورخ 24/10/93 اعضای هیات مدیره مجمع صنفی به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- اعضای اصلی شامل آقایان: دکتر موسوی حرمی و دکتر قریشی الحسینی ( دانشکده علوم) دکتر محمد محسن زاده و دکتر جمشید رزم یار (دانشکده دامپزشکی)، دکتر محمود دانشور کاخکی (دانشکده کشاورزی)، دکتر محمدرضا توکلی زاده (دانشکده مهندسی)، دکتر سید مرتضی عظیم زاده (دانشکده تربیت بدنی)

اعضای علی البدل شامل: سرکار خانم دکتر بوذرجمهری (دانشکده ادبیات)، آقایان دکتر احمدی و دکتر ابراهیمی ( دانشکده اقتصاد و علوم اداری)

بازرس اصلی: آقای دکتر لطفعلی پور ( دانشکده اقتصاد)  

بازرس علی البدل : آقای دکتر قنبری ( دانشکده کشاورزی)

 

 

هیات مدیره مجمع صنفی

                                                                 اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد