اعضاي هيات مديره مجمع صنفي دوره اول

New Page 1

 

                          

 

 

 

 

 دکترقریشی الحسینی

سمت: رئيس هيئت مديره

untitled

دکتر موسوی حرمی

سمت: نائب رئيس

dr. daneshvar

 

دكتر دانشور

 

سمت: نائب رئيس

dr azimzadeh

 

 

دكتر عظيم زاده

 

  سمت :خزانه دار

 

 

 

dr lotfalipor

دکتر لطفعلی پور

سمت: بازرس

 

dr. razmyar pic

دکتر رزمیار

 

 آقاي توكلي زاده

سمت :عضوهيئت مديره

 

 

دكتر محسن زاده

سمت : دبير هيئت مديره


  

 

دانشگاه فردوسی مشهد