درخواست عضویت

درخواست عضویت در مجمع صنفی استادان ( کلیک کنید)

خواهشمند است بعد از تکمیل و امضای فرم آن را به دفتر دانشکده خود و یا دبیرخانه مجمع صنفی تحویل نمایید.

جهت پاسخگویی به هر گونه سوال با دبیر خانه مجمع صنفی به شماره 4787(3880) تماس حاصل فرمایید.

دانشگاه فردوسی مشهد