اعضای هیات مدیره مجمع صنفی دوره دوم

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر قریش الحسینی

سمت: رئیس هیأت مدیره

dr. razmyar pic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر رزم یار

سمت: نائب رئیس اول هیأت مدیره

1

آقای دکتر ابراهیمی سالاری

سمت: نائب رئیس دوم هیأت مدیره

5

آقای دکتر محمدزاده

سمت: خزانه دار

آقای دکتر شور

آقای دکتر شور

سمت: بازرس

آقای دکتر طبسی زاده

آقای دکتر طبسی زاده

سمت: دبیر

آقای دکتر پورافشاری

عضو اصلی هیأت مدیره

 

nnnn

خانم دکتر بوزرجمهری

عضو اصلی هیأت مدیره


2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر تقوی

عضو علی البدل هیأت مدیره

dr azimzadeh

آقای دکتر عظیم زاده

عضو علی البدل هیأت مدیره

آقای دکتر مرعشی

عضو علی البدل هیات مدیره

آقای دکتر وحیدی نیا

بازرس علی البدل

 

دانشگاه فردوسی مشهد