جلسه هیات مدیره با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مورخ 96/4/14

این نشست در روز چهارشنبه 14 تیرماه 1396 با حضور آقای دکتر زاهدی و جمعی از اعضاء کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

آقای دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در ابتدای جلسه به معرفی مجمع صنفی و فعالیت های آن در دانشگاه اشاره نمودند.

 

photo 2017-07-08 07-08-33

 

آقای دکتر قریش الحسینی (رئیس هیأت مدیره مجمع) ضمن خوشامدگویی به آقای دکتر زاهدی و تیم همراه، بخشی از دغدغه های مجمع صنفی را مطرح نمودند. در ادامه و پس از سخنان آقای دکتر زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، ایشان به سوالات و مسائل مطروحه پاسخ دادند. آقای دکتر ابراهیمی سالاری (نائب رئیس) و آقای دکتر طبسی زاده (دبیر) نیز در خصوص دغدغه های اعضای هیأت علمی سخنان و مستندات خود را ارائه نمودند.

 

photo 2017-07-08 07-08-40

 

 

در این نشست، موضوع حقوق اعضای هیأت علمی و ارائه آمار مقایسه ای حقوق در وزارت علوم با وزارت بهداشت و اختلاف زیادی که بین این دو وجود دارد، حقوق بازنشستگان، وضعیت معیشتی اعضای هیأت علمی، شأن و منزلت اعضای هیأت علمی، موازی کاری های موجود در ساختار امور پژوهشی کشور، عدم تناسب کافی بین نیازهای صنعت و جامعه و تحقیق و پژوهش های دانشگاهی و معیارها و شاخص های یک وزیر مناسب از نظر اعضای هیأت علمی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مطرح گردید. در خاتمه نیز مقرر گردید جمع بندی کاملی از مسائل مطرح شده در جلسه توسط مجمع صنفی صورت پذیرد و برای آقای دکتر زاهدی رئیس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

 

 

 

دانشگاه فردوسی مشهد