گزیده مکاتبات سال 94

به نام خدا

 

تاریخ

موضوع


94/01/25

ارسال نامه به ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر کافی در مورد حقوق بازنشستگان (از طرف نمایندگان اعضای هیات علمی)

94/11/11

ارسال نامه به ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر کافی در مورد حقوق اعضای هیأت علمی به پیوست نامه های ارسالی به وزیر علوم و ریاست مجلس شورای اسلامی

94/11/11

ارسال نامه به ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر کافی در مورد حقوق اعضای هیأت علمی به پیوست نامه های ارسالی به مشاور مقام عالی وزارت و ریاست مرکز هیأت های امنا و هیأت ممیزه مرکزی

 

 

دانشگاه فردوسی مشهد