گزیده مکاتبات سال 95

به نام خدا

 

تاریخ

موضوع

95/07/27

ارسال نامه به ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر کافی در مورد شیوه نامه ارتقا به پیوست نامه جمعی از اعضای هیات علمی در ارتباط با وضعیت عملکرد موجود ترفیع آنان

95/08/12

ارسال نامه به ریاست دانشگاه در خصوص درخواست حضور نماینده از اعضای هیات مدیره مجمع صنفی در جلسات مربوط به تصمیم گیری موارد مرتبط با اعضای هیات علمی

95/10/26

جواب جناب آقای دکتر کافی در نامه ارسالی به ایشان در مورخ 27/7/95 در مورد شیوه نامه

95/11/05

ارسال نامه ریاست دانشگاه به آقای دکتر حمیدی به نمایندگی از امضاکنندگان نامه ارسال شده به ریاست دانشگاه در مورد شیوه نامه ترفیع و ارتقا

دانشگاه فردوسی مشهد