جلسه هیات مدیره مورخ 96/7/17

اولین جلسه هیات مدیره مجمع صنفی در سال جدید تحصیلی در تاریخ 17 مهر در محل دفتر مجمع صنفی برگزار شد.

 

 

20171009 133019a

 

 

 

در این جلسه اولویت های فعالیت های مجمع در آغار ترم جدید تحصیلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و درخصوص جلسات منظم با دانشکده‌ها بحث شد. در ادامه مصوب شد برای مسکن اعضای هیات علمی و پیشنهادهای مجمع در این خصوص، نامه ای به دانشگاه ارسال شود. مقرر گردید تعیین تکلیف بخش هایی از شیوه نامه که به تصویب وزارتخانه نرسیده است در دستور کار مجمع قرار بگیرد. همچنین هماهنگی برای بازدید اعضای مجمع از استادسرا از دیگر مصوبات جلسه فوق بود.
 

 

 

 

دانشگاه فردوسی مشهد