کمیسیون حقوقی

اهداف این کمیسیون عبارتند از: دفاع از حقوق قانونی اعضای هیأت علمی، دفاع از برقراری عدالت برای اعضاء هیأت علمی در داشتن امکانات، فرصت‌های شغلی و شرایط مناسب کاری، تلاش در دفاع از اعضاء مجمع در برابر ناعدالتی‌ها، تبعیض‌ها، اعمال فراقانونی که به زندگی و شغل آنان لطمه می‌زند، اطلاع‌رسانی به اعضاء مجمع درباره حقوق فردی، دانشگاهی و اجتماعی مرتبط با آنان، کوشش در جهت ایجاد انگیزش عمومی جامعه در حفظ، رشد و شناخت شخصیت مستقل حقیقی و حقوقی اعضای هیأت علمی دانشگاه


دانشگاه فردوسی مشهد