کمیسیون شغلی

اهداف این کمیسیون عبارتند از: تبیین ارزش و جایگاه واقعی علمی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی در سطح داخلی و بین‌المللی به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجاد شده در رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور، تلاش در شناسانیدن حقوق اعضاء هیأت علمی به مقامات ذیربط در نحوه نگرش به امور صنفی و حرفه‌ا‌ی اعضای هیأت علمی، دفاع از حقوق صنفی و حرفه‌ای اعضای هیأت علمی، بررسی قوت‌ها و کاستی‌های قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه و پیگیری رفع کاستی‌های مذکور در حوزه‌های متعدد آموزشی، پژوهشی، ارتقا، تبدیل وضعیت، ترفیع، جذب و دفع اعضاء هیات علمی، تلاش در جلوگیری از تضییع حقوق اجتماعی اعضاء هیأت علمی و همکاری در نهادینه‌سازی مشارکت اعضاء هیأت علمی در اداره دانشگاه و جامعه


دانشگاه فردوسی مشهد