کمیسیون رفاهی

اهداف این کمیسیون عبارتند از: تلاش به منظور تحقق نظام جامع صنفی و رفاهی متناسب با شأن و منزلت اعضاء هیأت علمی دانشگاه در حوزه‌های مرتبط با حقوق و مزایا، بازنشستگی، بیمه درمانی، تسهیلات مسکن، تسهیلات بانکی، امکانات ورزشی-رفاهی-تفریحی، تلاش در شناسانیدن حقوق اعضاء هیأت علمی به مقامات ذیربط در نحوه نگرش به امور رفاهی اعضای هیأت علمی، بررسی قوت‌ها و کاستی‌های قوانین و مقررات شغلی در ارتباط با اعضاء هیأت علمی دانشگاه و پیگیری رفع کاستی‌های مذکور و رصد نمودن امکانات در سطح دانشگاه، وزارت متبوع و ملی و مشارکت با مسئولین ذیربط در جذب آنها به منظور ارتقاء وضعیت معیشتی-رفاهی اعضاء


دانشگاه فردوسی مشهد