جلسه هیات مدیره مورخ 96/10/17

جلسه هیات مدیره مجمع صنفی در تاریخ 17 دی ماه 96 ساعت 12 با حضور آقایان دکتر قریش الحسینی، دکتر طبسی زاده، دکتر وحیدی نیا، دکتر محمدزاده، دکتر پورافشاری در محل دفتر مجمع صنفی برگزار شد.

در این جلسه درخصوص چگونگی برگزاری همایش در اواخر سال و همچنین هماهنگی های آن بحث و تبادل نظر شد. در ادامه مصوب گردید نامه تفاوت شیوه نامه و آئین نامه که تهیه شده است به آقای دکتر بهرامی ارسال گردد و پیرو آن جلسه ای با ایشان برگزار گردد. همچنین مقرر گردید درخصوص حکم دیوان عدالت اداری در مورد افزایش حقوق در سالهای قبل که براساس نرخ تورم نبوده است، شفاف سازی صورت گیرد.

دانشگاه فردوسی مشهد