گزیده مکاتبات سال 97

به نام خدا

 

تاریخ

موضوع


97/02/31

نامه به آقای دکتر نظرپور معاون محترم اداری و مالی وزارت علوم درخصوص اعطای وام به اعضای هیأت علمی بازنشسته، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

97/04/19

نامه به آقای دکتر انصاری معاون اداری مالی دانشگاه درخصوص بحث ترافیک در پردیس دانشگاه، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

97/06/07

نامه به آقای دکتر غلامی وزیر محترم علوم درخصوص حقوق اعضای هیات علمی بازنشسته، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

97/07/25

نامه به آقای دکتر کافی ریاست محترم دانشگاه درخصوص مسائل رفاهی، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

97/08/19

نامه به آقای دکتر پیش قدم معاون محترم آموزشی دانشگاه و ارسال گزارش جلسه 30 مهر درخصوص شیوه نامه آحفا، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

دانشگاه فردوسی مشهد