گزیده مکاتبات سال 97

به نام خدا

 

تاریخ

موضوع


97/02/31

نامه به آقای دکتر نظرپور معاون محترم اداری و مالی وزارت علوم درخصوص اعطای وام به اعضای هیأت علمی بازنشسته، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

97/04/19

نامه به آقای دکتر انصاری معاون اداری مالی دانشگاه درخصوص بحث ترافیک در پردیس دانشگاه، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

97/06/07

نامه به آقای دکتر غلامی وزیر محترم علوم درخصوص حقوق اعضای هیات علمی بازنشسته، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

97/07/25

نامه به آقای دکتر کافی ریاست محترم دانشگاه درخصوص مسائل رفاهی، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

97/08/09

نامه به آقای دکتر حسن زاده دبیر محترم ستاد رفاهی وزارت علوم درخصوص حقوق اعضای هیأت علمی بازنشسته قبل از سال 84، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

97/08/19

نامه به آقای دکتر پیش قدم معاون محترم آموزشی دانشگاه و ارسال گزارش جلسه 30 مهر درخصوص شیوه نامه آحفا، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

97/10/04

نامه به آقای دکتر کافی و تشکر بابت انجام طرح پایش سلامت، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

97/10/04

نامه به آقای دکتر کافی درخصوص سرویس دهی طرح پایش سلامت اساتید، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

97/10/05

نامه به آقای دکتر کیوانفر و معرفی اساتید جهت هم اندیشی در بحث جهت گیری های آینده دانشگاه، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

97/10/23

نامه به آقای دکتر کیوانفر و ارسال پیشنهادات برخی اساتید در خصوص بحث جهت گیری های آینده دانشگاه، برای مشاهده متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

دانشگاه فردوسی مشهد