عضويت در مجمع صنفي
اينجانب عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد ضمن آگاهي از مفاد اساسنامه مجمع صنفي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد، درخواست عضويت در آن مجمع را دارد.
نام و نام خانوادگي
ورودی نامعتبر
دانشگاه فردوسی مشهد